Biznes KartyWizytówkiUlotkiPapiery firmowePlakatyKoperty firmoweNotesyTeczkiKarty pocztoweKalendarzeKatalogiSegregatoryPlaneryDruk wielkoformatowyPodkładki pod mysz
NaświetlarniaSkanowanieDruk cyfrowyProof cyfrowy
SpiralowanieBroszurowanieZbieranieFoliowanielakierowanieOprawa klejonaListwowanieDziurkowanieNumerowanieNacinanieRegistryBigowanie i perforacja
Regulamin
Poniższy Regulamin określa warunki współpracy między firmą Harit Krzysztof Bednarek a Klientami, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Ogólne warunki świadczenia usług poligraficznych dla przedsiębiorców obowiązują od dnia 01.01.2012 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki współpracy świadczone przez firmę Harit Krzysztof Bednarek z siedzibą w Częstochowie przy ul. Rejtana 25/35, numer NIP: 573-102-81-74, IDS: 152119476 prowadzącą sprzedaż usług poligraficznych w siedzibie firmy oraz poprzez witrynę internetową znajdującą sie pod adresem internetowym: http://harit.pl.
1.1. Ogólne warunki świadczenia usług zamieszczone w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do wszystkich zamówień, których przedmiotem są wykonywane usługi przez firmę Harit Krzysztof Bednarek, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a każdym klientem będącym przedsiębiorcą i korzystającym z przedmiotowych usług poligraficznych, zwanym dalej Zleceniodawcą.
2. Nawiązanie współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą wymaga zapoznania się przez Zleceniodawcę z zasadami współpracy oraz ich akceptacji.
2.1. Wymienione zasady będące integralną częścią warunków świadczenia usług przez Zleceniobiorcę stanowią formę umowy po zaakceptowaniu ich przez Zleceniodawcę.
2.2. Zleceniodawca akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2.3. Wszelkie dane pozyskane przez firmę Harit Krzysztof Bednarek w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej podlegają ochronie przewidzianej Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ochronie wynikającej z prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.

§2 Zamówienia

3. Realizacja zlecenia może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego w formie pisemnej lub e-mailowej, chyba że regulamin stanowi inaczej.
3.1. Zamówienia w internetowym systemie zleceń mogą składać wyłącznie Klienci prowadzący działalność gospodarczą, którzy się w nim zarejestrowali oraz otrzymali swoje indywidualne hasło dostępu oraz konto FTP na serwerze.
3.2. Zleceniobiorca może przyjąć zamówienie w innej formie niż wymieniona w pkt.3 pod warunkiem następczej pisemnej lub e-mailowej akceptacji przyjętego zlecenia przez Zleceniodawcę.
3.3. W przypadku określonym w §2 pkt.3.2 Zleceniobiorca przewiduje pobranie dodatkowej opłaty za wprowadzenie zamówienia do systemu zamówień zgodnie z cennikiem opłat podanym na stronie internetowej. Zleceniobiorca może od tej opłaty odstąpić jeżeli jest to usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami.
4. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie skutki wynikające z udostępnienia danych dostępowych nieuprawnionym osobom trzecim do założonego konta użytkownika (w tym loginu i hasła) jak za własne działanie.
5. Złożone zamówienie powinno zawierać informacje dotyczące specyfikacji technicznej usługi poligraficznej, w szczególności: nakład, format, kolorystykę ,rodzaj papieru, sposób oprawy itp.
5.1 Wszelkie zmiany zamówienia lub dodatkowe informacje, które dotyczą jego realizacji muszą być złożone przez Zleceniodawcę w formie przewidzianej w pkt.3 regulaminu. Postanowienie pkt.3.2 stosuje się odpowiednio.

§3 Realizacja zamówienia

6. Terminy realizacji zamówień uzgadniane są każdorazowo z Zleceniobiorcą, podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
6.1. Termin realizacji zlecenia liczy się od momentu zaakceptowania przez Zleceniodawcę projektu, plików do druku lub pozostałych prac poligraficznych. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń, źle przygotowanego pliku do druku lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Zleceniobiorcy. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
6.2. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zlecił wykonania projektów i przygotowania do druku Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego wg specyfikacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę.
6.3. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

§4 Ceny i płatności

7. Ceny zamieszczone w cenniku na stronie Harit Krzysztof Bednarek są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
7.1. W przypadkach szczególnych cena może być uzgodniona indywidualnie pomiędzy Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą- cena ta jest wiążąca pod warunkiem jej obustronnej akceptacji potwierdzonej w formie pisemnej.
8. W momencie złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe po jego stronie z tytułu realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę, które zostanie zapłacone gotówką przy odbiorze lub przelewem (jeżeli taka forma płatności została uzgodniona pomiędzy stronami umowy) na podstawie wystawionej faktury VAT przez Zleceniobiorcę.
8.1 Wycofanie zlecenia może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie nastapiła jeszcze jego realizacja- nawet częściowa.
8.2 Rezygnacja możliwa jest tylko w formie pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności.
9. Firma Harit Krzysztof Bednarek zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w cenniku umieszczonym na stronie lub udostępnionym Klientom w innej przewidzianej, dostepnej formie, które to zmiany mogą wynikać z przyczyn od niej niezależnych.
9.1. Firma Harit Krzysztof Bednarek zastrzega sobie również prawo do usuwania i dodawania towarów oraz świadczonych usług poligraficznych.
9.2. Wszelkie zmiany określone w §3 pkt. 9, 9.1 wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej.

§5 Reklamacje

10. Prace dostarczone prze Zleceniodawcę w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone. Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
10.1. Zleceniodawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń, jakie narzuca druk offsetowy, druk cyfrowy, prace introligatorskie oraz wszelkie usługi zlecone firmie Harit i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
10.2. Reklamacja powinna być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie, lub w formie pisemnej w siedzibie firmy w ciągu 24 godzin od odbioru zamówienia. Inny termin złożenia reklamacji musi być usprawiedliwiony szczególnymi okolicznościami niezależnymi od zleceniodawcy.
10.3. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.
10.4. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).
10.5. Reklamacje dotyczące jakości druku będą przyjmowanie pod warunkiem zwrotu 100% reklamowanego nakładu.
10.6. Reklamacje dotyczące niezgodności w treści zlecenia będą rozpatrywane negatywnie w przypadku, kiedy Zleceniodawca otrzymał do akceptacji proof, sprawdził go i zatwierdził zlecenie do druku.

§6 Postanowienia końcowe

11. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami świadczenia usług przez firmę Harit Krzysztof Bednarek i akceptuje je.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


Rejestracja | Regulamin
System Xerox 700 pracuje z prędkością do 70 stron A4 na minutę w kolorze i czerni, wykorzystując opatentowany przez Xerox toner chemiczny EA, dzięki któremu w krótkim czasie możliwe jest uzyskanie charakterystycznego dla offsetu matowego efektu.